Ons kleine drankje is
het echte drankbedankje
uw bedank drankje

Sterke drank 16% - 40%

 

Kleine 20ml flesjes
likeur en brandewijn
met uw eigen etiket

 

NIEUW
likorette 14% alcohol

www.Drank-Bedankjes.nl is evenals www.Drank-Bedankjes.be een domeinnaam van Toonen Promo te Veghel, Noord Brabant.
www.ToonenPromo.com  promotionele artikelen, van pen en paperclip tot relatiegeschenk. (momenteel niet online)

Kamer van Koophandel Eindhoven, nummer 17253306.    BTW nummer NL018577143B01

 

Belangrijk! 

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden.

De (zwak)alcoholische producten die wij verkopen worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de leeftijdseis van 18 jaar en ouder voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze leeftijdseis voldoet.

Op de etiketten hebben wij de wettelijke verplichting om te vermelden: De smaak van de drank, het alcohol percentage, de inhoudsmaat en onze bedrijfsnaam of internetadres.
Geringe kleurafwijkingen met de digitaal getoonde flesjes en proefetiketten kunnen mogelijk zijn.

De door/voor ons gemaakte etiketten / gepersonaliseerde flesjes en de hiervoor ontvangen bestanden kunnen voor promotionele - en marketing doeleinden gebruikt worden en kunnen daarmee dus ook op het internet worden getoond.

Bij het annuleren van de opdracht kunnen de gemaakte kosten, met een minimum van Euro 25,00, door ons in rekening worden gebracht.

Daar waar Drank-Bedankjes/Toonen Promo staat dient gelezen te worden/wordt bedoeld Toonen Promo.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Drank-Bedankjes/Toonen Promo aan andere personen of rechtspersonen en op alle overeenkomsten die Drank-Bedankjes/Toonen Promo met hen sluit.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dat door Drank-Bedankjes/Toonen Promo schriftelijk is bevestigd.
 3. Eventuele verkoopvoorwaarden, die tegelijkertijd van toepassing mochten zijn, zijn geldig voorzover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Bij strijdigheid prevaleren altijd de voorwaarden van Drank-Bedankjes/Toonen Promo.
 4. Deze voorwaarden worden uiterlijk geacht te zijn aanvaard bij (indien van toepassing) de ondertekening van de offerte of anders uiterlijk bij de ontvangst van de opdrachtbevestiging via mail.

Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en binden Drank-Bedankjes/Toonen Promo niet, tenzij daarin schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle voorwaarden en prijzen, vermeldt in onze aanbiedingen en offertes, gelden uitsluitend voor die aanbieding en offerte.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes binden Drank-Bedankjes/Toonen Promo pas op het moment dat zij een daarop schriftelijke bevestiging hiervan heeft gezonden. Eerst dan is er sprake van een overeenkomst.
 2. Eventuele nadere mondelinge afspraken of wijzigingen van de overenkomst gelden eerst nadat deze door Drank-Bedankjes/Toonen Promo schriftelijk zijn bevestigd.

Annulering overeenkomst

 1. Annulering van de overeenkomst door koper / opdrachtgever kan slechts plaatsvinden met schriftelijke instemming van Drank-Bedankjes/Toonen Promo.
 2. Na annulering door koper / opdrachtgever is Drank-Bedankjes/ Toonen Promo gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de door Drank-Bedankjes/Toonen Promo gemaakte kosten met een minimum van Euro 25,00

Prijzen

 1. Bij alle door ons genoemde prijzen is vermeld of deze inclusief/exclusief BTW zijn. Dit geldt ook voor de eventuele bijkomende kosten voor vervoer, aflevering e.d., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om in geval van typefouten in de prijsvermelding, onze juiste prijs te handhaven.

Leveringstermijn

 1. De door Drank-Bedankjes/Toonen Promo genoemde leveringstermijn kan in geval van overmacht en andere, zich buiten de wil van Drank-Bedankjes/Toonen Promo voordoende omstandigheden, door Drank-Bedankjes/Toonen Promo middels een schriftelijke mededeling aan koper / opdrachtgever worden verlengd met 30 dagen.
  Vindt de levering na deze verlengde termijn niet paats, dan kan koper / opdrachtgever de overeenkomst annuleren door binnen 5 dagen na het verstrijken van de verlengde leveringstermijn per aangetekend schrijven de annulering aan Drank-Bedankjes/Toonen Promo te sturen.
 2. Koper / opdrachtgever heeft wegens het overschrijden van de leveringstermijn nimmer recht op een schadevergoeding.

Levering

 1. Op het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over op koper / opdrachtgever.
  Het eigendom van de goederen blijft evenwel bij Drank-Bedankjes/Toonen Promo totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden.
 2. Levering geschiedt altijd onder voorbehoud van aangeleverd opnamemateriaal en eventuele technische beperkingen.

Reclames

 1. Na ontvangst van de goederen dient koper / opdrachtgever de goederen te controleren. Eventuele gebreken dienen terstond telefonisch of per mail te worden gemeld. Tevens dient binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen de reclame schriftelijk te zijn gemeld.
  Als Drank-Bedankjes/Toonen Promo deze reclame gegrond acht kan zij naar keuze overgaan tot vergoeding van het daarmee gemoeide factuurbedrag of tot vervanging danwel herstel van het artikel.
 2. Koper / opdrachtgever heeft in geval van reclame geen recht op enige schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Drank-Bedankjes/Toonen Promo is beperkt tot hetgeen in het vorige lid is vermeld.
 3. Eventuele retourzendingen door koper /opdrachtgever dienen steeds franco te geschieden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle leveringen vinden steeds plaats onder voorbehoud van het eigendom. Het eigendom gaat in alle gevallen pas over op koper / opdrachtgever op het moment dat deze aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Koper / opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde goederen zonder schriftelijke toestemming van Drank-Bedankjes/Toonen Promo te vervreemden, te verpanden of als zekerheid te verstrekken aan derden, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 3. Indien koper / opdrachtgever niet tijdig aan een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Drank-Bedankjes/Toonen Promo onder nadere in gebrekestelling gerechtigd tot terugname van de goederen. In dat geval vindt zonder rechterlijke tussenkomst ontbinding van de overeenkomst plaats en is Drank-Bedankjes/Toonen Promo gerechtigd een boete van 10% over het factuurbedrag in rekening te brengen, dit onverminderd het recht om eventuele verdere schade op de koper / opdrachtgever te verhalen.
 4. Koper / opdrachtgever is verplicht onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen genoegzaam te verzekeren.
 5. Werktekeningen, drukfilms, drukdragers en dergelijke welke in opdracht van Drank-Bedankjes/Toonen Promo door derden zijn gefabriceerd zijn eigendom van Drank-Bedankjes/Toonen Promo.

Betalingen

 1. Betalingen dienen bij vooruitbetaling plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de koper / opdrachtgever binnen de betalingstermijn surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming staakt of liquideert of anderszins een of meer van zijn verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is het factuurbedrag inclusief eventuele kosten en renten terstond opeisbaar.
 3. Bij niet-tijdige betaling is koper / opdrachtgever vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand over het gehele factuurbedrag verschuldigd, zonder dat daartoe enige in gebrekestelling vereist is.
  Een gedeelte van een maand wordt hiervoor ook als hele maand aangemerkt.
  Verder is de koper / opdrachtgever een bedrag wegens buitengerechtelijke kosten van 15% verschuldigd over het factuurbedrag vermeerderd met de zojuist genoemde rente.
 4. Koper / opdrachtgever dient te betalen zonder dat compensatie of schuldvergelijking plaatsvindt.

Ontbinding

 1. Drank-Bedankjes/Toonen Promo kan zonder dat in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is en onverminderd alle haar verder toekomende rechten, de overeenkomst tussen partijen ontbonden verklaren indien de koper / opdrachtgever:
  - een of meerdere verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  - surséance van betaling aanvraagt;
  - in staat van faillissement wordt verklaard;
  - onder curatele wordt gesteld;
  - in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen;
  - anderszins niet meer in staat is tot nakoming.
 2. Drank-Bedankjes/Toonen Promo is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden en is gerechtigd haar schade op koper / opdrachtgever te verhalen.
  De op het moment van ontbinding vervallen rente en kosten is koper / opdrachtgever onverminderd verschuldigd.

Overmacht

 1. Indien Drank-Bedankjes/Toonen Promo door overmacht blijvend of tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren of haar verplichtingen opschorten.
  Indien zij ingeval van opschorting alsnog niet kan nakomen, kan zij de overeenkomst alsnog ontbonden verklaren, zonder gehouden te zijn aan een schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en gebeurtenissen, die zich buiten de wil van Drank-Bedankjes/Toonen Promo voordoen of niet aan haar schuld zijn te wijten, waardoor zij tijdelijk of blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Drank-Bedankjes/Toonen Promo voor alle vormen van schade, hoe ook genaamd, is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen bepaald is in Reclames lid 1 en beperkt zich in ieder geval tot maximaal de waarde van de geleverde goederen.
 2. Koper / opdrachtgever vrijwaart Drank-Bedankjes/Toonen Promo van alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Drank-Bedankjes/Toonen Promo geleverde goederen.

Geschillen

 1. Op alle door Drank-Bedankjes/Toonen Promo gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Toonen Promo, de Demer 7, 5463 RH, Veghel.
Telefoon 0031 (0)413 - 35 31 69
Kamer van Koophandel Eindhoven, nummer 17253306   BTW nummer NL018577143B01  

 

Copyright 2013 Drank-bedankjes Nederland